Աուդիտորական ծառայություններ

Աուդիտը աուդիտի ենթարկվող անձի ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ ստուգումն է, որի արդյուքում տրվում է աուդիտորական եզրակացություն: Աուդիտի նպատական է կածխիք արտահայտել այն մասին, թե արդյոք ֆինանսկան հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով կազմվել են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: Մատուցվող ծառայության տեսակներն են:


▼ Աուդիտորական ծառայություն, մասնավորապես՝

   ► Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային ստանդարտներին (IFRS) համապատասխան կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ

   ► Հաշվապահական հաշվառման այլ համալիր հիմունքներով կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների հատուկ աուդիտ

   ► Ֆինանսական հաշվետվությունների բաղադրիչների (կոնկրետ հաշիվների, հաշիվների տարրերի կամ հոդվածների) հատուկ աուդիտ

   ► Ֆինանսկան հաշվետվությունների աուդիտորական դիտարկում, որի նպատակն է կարծիք արտահայտել այն մասին, թե առկա են արդյոք այնպիսի փաստեր,
       որոնք վկայում են այն մասին, որ ֆինանսական հաշվետվությունները, բոլոր էական առումներով, կազմված չէն ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան

► Համաձայնեցված ընթացակարգեր, որն իրականացվում է նշված ընթացակարգերի շուրջ իրականացնող անձի, պատվիրատուի և երրորդ անձանց
    համաձայնության հիման վրա և որի արդյունքում տրվում է եզրակացություն, այն օգտագործողների կողմից որոշակի եզրահանգումներ կատարելու համար:

► Կոմպիլյացիա, որի արդյունքում կատարվում է ֆինանսական տեղեկատվության հավաքագրում, ամփոփում և դասակարգում՝ այդ տեղեկատվությունը
    օգտագործողների համար առավել հասկանալի և հարմար տեսքի բերելու նպատակով

Բիզնես Խորհրդատվություն

Բիզնեսի ոլորտը դինամիկ և արագ զարգացում ապրող համակարգ է, որում դիմակայելու և կայուն առաջընթաց ապահովելու համար անհրաժեշտ է ռիսկերի, ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և զարգացման ուղիների նպատակահարմարության պարբերական և անընդհատ ուսումնասիրություն ու վերահսկողություն:


► Ֆինանսական և հարկային գործունեության վերլուծություն

► Ֆինանսական ռիսկերի վերլուծություն

► Ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության վերլուծություն և արդյունավետության բարձրացման ուղիների մշակում

► Կառավարման վերլուծություն, կառավարման համակարգերի մշակում և ներդրում

► Բիզնես պլանի, ներդրումային ծրագրերի կազմում

► Կազմակերպությունեերի