Մեր Ընկերությանպատմությունը

ԳԱՐԱՆՏ ԱՈՒԴԻՏ ընկերությունը հիմնադրվել է 2012 թվականի մարտի 1-ին: Ընկերությունը ստեղծվել է աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու նպատակով:

 

Տեսնել Ավելին


Աուդիտը աուդիտի ենթարկվող անձի ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ ստուգումն է, որի արդյուքում տրվում է աուդիտորական եզրակացություն: Աուդիտի նպատական է կածխիք արտահայտել այն մասին, թե արդյոք ֆինանսկան հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով կազմվել են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:

Որ դեպքերում է իրականացվում աուդիտ
▼Պարտադիր աուդիտ
   ►Այն կազմակերպությունները, որոնց նախորդ տարվա գործունեությունից հասույթը գերազանցում է 1 միլիարդ ՀՀ դրամը
   ►Այն կազմակերպությունները, որոնց ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ին
       գերազանցում է 1 միլիարդ ՀՀ դրամը
   ►Հիմնադրամները, եթե ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցում է 10 միլիոն ՀՀ դրամը
   ►Բաց Բաժնետիրական Ընկերությունները
   ►Ֆինանսկան ոլորտի կազմակերպությունները
▼Կամավոր աուդիտ
   ►Կազմակերպության մասնակիցների կամ բաժնետերերի պահանջով
   ►Ներդրումային և այլ վարկային ծրագրերի իրականացման դեպքում՝ ներդրողների պահանջի դեպքում
   ►Այլ դեպքերում